Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ - Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ                             Πειραιάς, 01-09-2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:  2ο  Τρίμηνο 2014 (Προσωρινά στοιχεία)
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το 2o  τρίμηνο του 2014 (προσωρινά στοιχεία).
Οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους- όπως αναφέρθηκε στο δελτίο τύπου των τριμηνιαίων
εθνικών λογαριασμών στις 11/03/2014- ότι τα τριμηνιαία στοιχεία για τα έτη από το 2012 και μετά
έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για
προσωρινές εκτιμήσεις, η οποία βασίζεται κυρίως στη χρήση των αποτελεσμάτων των βραχυχρόνιων
στατιστικών χωρίς να γίνεται προσαρμογή(benchmarking) στις εκτιμήσεις των ετήσιων
αποτελεσμάτων των αντιστοίχων ετών. Εντούτοις, αυτή η προσαρμογή (benchmarking) θα
πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθούν οι εν εξελίξει εργασίες αναθεώρησης των ετήσιων εθνικών
λογαριασμών, οι οποίες ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στις 15/10/2013. Η αναθεώρηση αφορά την ενσωμάτωση νέων και επικαιροποιημένων δεδομένων από διαφορετικές πηγές στην παραγωγή των ετήσιων εθνικών λογαριασμών, με τους κατάλληλους ελέγχους ποιότητας στις πηγές και μεθόδους, όπου απαιτείται. Η αναθεώρηση αυτή συνδυάζεται με ένα ευρύτερο πλαίσιο στατιστικών εργασιών για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών-ΕΣΛ 2010 (European System of Accounts- ESA 2010) και με την τακτική αναθεώρηση του έτους βάσης για τους εθνικούς
λογαριασμούς (από 2005 σε 2010). Αυτός ο συνδυασμός των στατιστικών εργασιών θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2014. Οι χρήστες θα πρέπει να σημειώσουν προσεκτικά ότι αυτές οι εργασίες,
κατά την ολοκλήρωσή τους τον Σεπτέμβριο του 2014, μπορεί να οδηγήσουν σε αρκετά σημαντικές
αναθεωρήσεις τόσο των ετήσιων, όσο και των τριμηνιαίων στοιχείων που θα προσαρμοστούν σε
αυτά. Επομένως, οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τους τα παραπάνω κατά τη
χρήση των επιπέδων και ρυθμών μεταβολής των στοιχείων τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών που
παρέχονται στο παρόν δελτίο τύπου .
Με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), σε
όρους όγκου1 , κατά το 2o  τρίμηνο του 2014 παρουσίασε μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το 2o
 τρίμηνο του 2013, έναντι της μείωσης κατά 0,2% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 2oυ τριμήνου (flash estimate) και είχε ανακοινωθεί στις 13 Αυγούστου 2014. Η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Ιουνίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού). Η συνολική καταναλωτική δαπάνη δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με το 2o  τρίμηνο του 2013 Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,8 % σε σχέση με το 2o  τρίμηνο του 2013 (Πίνακας 4). Αύξηση κατά 5,3% σε σχέση με το 2o  τρίμηνο του 2013 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (Πίνακας 4). Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,4% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15,6%. Αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με το 2o  τρίμηνο του 2013 αρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (Πίνακας 4). Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,0%.
Αλυσωτοί δείκτες όγκου2
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο 2014 έχουν αναθεωρηθεί λόγω
της ενσωμάτωσης νέων στοιχείων βραχυχρόνιων στατιστικών (Αναθεώρηση Δείκτη Βιομηχανικής
Παραγωγής, διαθεσιμότητα δείκτη τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες) και επικαιροποίησης
στοιχείων γενικής κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :